Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Onsdag den 20. februar kl 19.30 i Bygning 8 Bygning 20, mødelokale 4, på MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11, 8000 Århus

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet for 2018
– Samt en orientering om budgettet for 2019
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
– Herunder fastsættelse af kontingent til lokalforeningen.
5. Forslag fra medlemmerne
– Skal være formanden i hænde senest d. 13. februar
6. Valg af bestyrelse og suppleant
– På valg er: Jacob Bjerrum og Uffe Hagen Nielsen
Uffe ønsker ikke at genopstille
– Valg af suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt