Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Onsdag den 20. februar kl 19.30 i Bygning 8 Bygning 20, mødelokale 4, på MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11, 8000 Århus

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet for 2018
– Samt en orientering om budgettet for 2019
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
– Herunder fastsættelse af kontingent til lokalforeningen.
5. Forslag fra medlemmerne
– Skal være formanden i hænde senest d. 13. februar
6. Valg af bestyrelse og suppleant
– På valg er: Jacob Bjerrum og Uffe Hagen Nielsen
Uffe ønsker ikke at genopstille
– Valg af suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Yokos spændende foredrag om bi-forskning

Den 30. januar havde foreningen besøg af Yoko Dupont fra biologi på Århus universitet, hvor hun bl.a. fortalte om truslerne for bierne idag.

Bekymringen for det drastiske fald i antal bestøvende insekter de sidste 30 år handler vel i bund og grund om potentiel ringere fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet.
Et nyt forskningsprojekt fra EFSA (Europæisk fødevareagentur) kan være med til at tydeliggøre langtidseffekter af nye sprøjtegifte på bifamilier i forskellige landskaber inden de sendes på markedet.

Projektet virker som om det med de midler der er tilført bi-forskningen, kan tilvejebringe en del afledt viden om biernes forhold også. Det bliver meget spændende at følge.

Læs mere om projektet her http://aarhusbiavl.dk/nyheder/efsa-forskningsprojekt-om-sproejtegifte-og-bier/